ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Προπτυχιακές Σπουδές   /   Αειφορική Γεωργία & Διαχείριση
Προπτυχιακές Σπουδές
Αειφορική Γεωργία & Διαχείριση

Το Β.Sc. Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση προσφέρει υψηλής ποιότητας μαθήματα που συνδυάζουν επιστημονική και τεχνική γνώση με πρακτικές δεξιότητες. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας ευρείας κριτικής κατανόησης της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της αειφόρου διαχείρισης των καλλιεργειών και του εδάφους, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στη Γεωργία Ακρίβειας, καθώς και των επιπτώσεων όλων των παραπάνω στη διατροφή ανθρώπων και ζώων.

Οι σπουδαστές που λαμβάνουν BSc (Hons) στην Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση είναι σε θέση να:

 • Επιδεικνύουν γνώση σε βάθος στο πεδίο επιλογής τους
 • Αξιολογούν σύγχρονες προσεγγίσεις και τεχνολογίες, καθώς και καινοτόμα συστήματα στον τομέα των επιστημών της ζωής, της γεωργίας και του περιβάλλοντος
 • Να σχεδιάζουν, να εκτελούν και να συζητούν τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού έργου σε σχετικό τομέα

Οι δύο προσφερόμενες ειδικότητες του Τμήματος «Γεωργία Ακρίβειας» και «Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου» βοηθούν κάθε σπουδαστή να:

 • Αποκτήσει κριτική σκέψη και ερευνητικές ικανότητες ώστε να επιδιώξει τη συνέχιση των σπουδών του σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή/και μια καριέρα στους τομείς της γεωργίας, της διαχείρισης του περιβάλλοντος ή τη διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου
 • Να κατανοήσει τις βασικές αρχές των διαφόρων μορφών διαχείρισης των αγρο-περιβαλλοντικών συστημάτων
 • Να αποκτήσει γνώσεις της τεχνολογίας αιχμής για τη βέλτιστη παραγωγή, το έδαφος και τη διαχείριση ζώων, καθώς και για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων
 • Να αναπτύξει μια εις βάθος γνώση των βασικών πτυχών των πολύπλοκων αγρο-περιβαλλοντικών συστημάτων και να εφαρμόσει ολιστικές προσεγγίσεις για μια βιώσιμη γεωργία
 • Να αποκτήσει συνείδηση της σημασίας των μεταβολών του αγροτικού περιβάλλοντος, καθώς και των επιπτώσεων αυτών
 • Να αναπτύξει συνείδηση ​​και ευαισθησία όσον αφορά στην ευημερία των ζώων και των φυτών και του περιβάλλοντός τους
 • Να αποκτήσει πρακτική εμπειρία σε τομέα που συνδέεται με τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές του φιλοδοξίες
 • Να καλλιεργήσει τις ιδιότητες του χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει με ωριμότητα και υπευθυνότητα σε ένα εργασιακό περιβάλλον
 • Να συνεργαστεί αποτελεσματικά με άλλους για την επίλυση προβλημάτων
 • Να αναπτύξει την ικανότητα να διεξάγει έρευνα και να υποβάλλει αναφορές σχετικά με τα ευρήματα του με σαφήνεια και ακρίβεια
 • Να προσδιορίζει και να πετυχαίνει τους επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς στόχους
 • Να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην ολοκλήρωση ατομικών και ομαδικών εργασιών
 • Να εργάζεται αποτελεσματικά σε ομαδικές δραστηριότητες

 

Κατεβάστε εδώ το φυλλάδιο.

Μαθήματα

CURRICULUM

1st Year

Environment and Climate Change

10 credits

Principles of Biology

10 credits

Basic Mathematics

10 credits

Introductory Composition

10 credits

Information System Skills

10 credits

English Language I

10 credits

Sustainability & Society

10 credits

Mediterranean Diet: Science & Culture

10 credits

Introduction to Information System

10 credits

Introduction to Academic Writing

10 credits

Public Speaking & Business Communication

10 credits

English Language II

10 credits

 

2nd Year

Introduction to ICT for Agriculture and Environment

10credits

Management - Business Administration

10credits

Agricultural Marketing

10credits

Environmental Technology and Agricultural Machinery

10credits

Principles of Microbiology and Chemistry

10credits

Learning Methods

20 credits

Introduction to Agro-Environmental Systems

10credits

Environmental Soil Science

10credits

Principles of Genetics and Plant Breeding

10credits

Botany and Plant Propagation

10credits

Entomology

10credits

 

3rd Year

Principles of Precision Agriculture and Environmental Sustainability

10credits

Research Methods - Statistics

10credits

Waste Management

10credits

Introduction to Livestock Science

10credits

Plant Physiology

10credits

Principles of Plant Pathology

10credits

Field Crop Production

10credits

Fruit Tree Production

10credits

Viticulture

10credits

Crop Nutrition & Soil Fertility Management

10credits

Weed Science and Management

10credits

Olive Production Systems

10credits

 

4th Year

Post- Harvest and Olive Processing

10credits

GIS in Agriculture and the Environment

10credits

Medicinal and Aromatic Plant Production

10credits

Horticultural Science

10credits

Farm Management

10credits

Greenhouse Technology and Management

10credits

Ecological Agriculture

10credits

Soil and Water Resource Management

10credits

Precision Agriculture Applications

10credits

Dissertation

30 credits


Ειδικότητες - Γεωργία Ακριβείας

Η Γεωργία Ακριβείας, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της γεωργίας από την εφεύρεση του γεωργικού ελκυστήρα, είναι η ολοκληρωμένη χρήση της τεχνολογίας αιχμής για τη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη μεθοδολογιών στον τομέα των γεωργικών συστημάτων. Αυτή η καινοτόμος και ολιστική προσέγγιση έχει ως πρωταρχικό της στόχο τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών αγροτικής παραγωγής, με την ακριβή διαχείριση της διαχρονικής και διατοπικής παραλλακτικότητας του εδάφους για κάθε παραγωγική εισροή. Αυτό έχει ως στόχο τη βέλτιστη και άκρως αποτελεσματική γεωργική παραγωγή, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων του αγρο - οικοσυστήματος.

Οι σπουδαστές που επιλέγουν αυτή την ειδικότητα, μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες (εξοπλισμού και λογισμικού) για τη διαχείριση του εδάφους και του φυτού στη συγκεκριμένη τοποθεσία, το Παγκόσμιο Σύστημα Θέσης (GPS) και το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), συγκεκριμένους αισθητήρες, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), τεχνικές χαρτογράφησης των καλλιεργειών και του εδάφους, καθώς και μηχανογραφημένα αγροτικά μηχανήματα.
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα μαθήματα που περιλαμβάνει η ειδικότητα: 
 • Περιβαλλοντική Εδαφολογία
 • Παραγωγή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
 • Ζιζανολογία
 • Αρχές της Γεωργίας Ακριβείας για την Αειφορία του Περιβάλλοντος 
 • Ερευνητικές Μέθοδοι-Στατιστική
 • ΕφαρμογέςΓεωργίας Ακριβείας 
 • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) στη Γεωργία και το Περιβάλλον
 • Διαχείριση Εδαφικών & Υδάτινων Πόρων
 • Οικολογική Γεωργία
Οι απόφοιτοι με ειδικότητα στη Γεωργία Ακριβείας έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με τα αγροτικά προϊόντα, την αγρο-περιβαλλοντική συμβουλευτική και τη διαχείριση αποβλήτων. Επιπλέον, καθώς αυτό το νέο πεδίο επεκτείνεται, ανοίγονται πολλές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των έργων που συνδέονται με: πρακτικές χρήσης γης για τη φυτική παραγωγή, τον έλεγχο της διάβρωσης, την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιοτική αποκατάσταση των εδαφών με σημαντική ρύπανση, τη μεταφορά φυτοφαρμάκων μέσω των εδαφών, την βιο-αποκατάσταση των επικίνδυνων αποβλήτων, τις διεργασίες ανάπτυξης του εδάφους / τοπίου, τη χρήση των μικροοργανισμών στον έλεγχο των ζιζανίων και των ασθενειών των φυτών, τη μοντελοποίηση των συστημάτων εδάφους και καλλιεργειών, την τηλεπισκοπική αναγνώριση του εδάφους και της βλάστησης, την ακριβή άρδευση και λίπανση και τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής και περιβαλλοντικής αλλαγής.
Ειδικότητες - Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου
Η ειδικότητα αυτή επιτρέπει στους σπουδαστές να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες στην κτηνοτροφία και σύγχρονη γνώση για τις παραμέτρους της διατροφής των ζώων, της αναπαραγωγής, της υγείας και της ευημερίας τους. Παρέχει, επίσης, γνώσεις για επιστημονικές αρχές και τον τρόπο εφαρμογής αυτών στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου. Καθ 'όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν συγκεκριμένες περιοχές του δικού τους ενδιαφέροντος, γεγονός που τους οδηγήσει τελικά στην ερευνητική τους διατριβή.
 
Μερικά από τα μαθήματα που περιλαμβάνει η ειδικότητα είναι:
 • Ερευνητικές Μέθοδοι-Στατιστική
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Κτηνοτροφίας
 • Ευζωία των Ζώων
 • Διατροφή και Σύγχρονα Συστήματα Σίτισης των Μηρυκαστικών
 • Αναπαραγωγή και Γενετική Βελτίωση Εκτρεφόμενων Ζώων
 • Διαχείριση της Κτηνοτροφικής Παραγωγής
 • Διατροφή και Σύγχρονα Συστήματα Σίτισης για Μονογαστρικά Ζώα
 • Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις και Υγιεινή
Οι απόφοιτοι που ειδικεύονται στη Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας σε τομείς που συνδέονται με τη φροντίδα και τη διαχείριση εκτρεφόμενων ζώων, καθώς και σε θέσεις που συνδέονται με τον ευρύτερο τομέα της κτηνοτροφίας, όπως βοηθοί ερευνητές, διατροφικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι πωλήσεων κτηνιατρικών προϊόντων, κ.λπ. Η βιομηχανία τροφίμων απαιτεί, επίσης, διοικητικό προσωπικό το οποίο είναι εξοικειωμένο με την τεχνολογία της ζωικής παραγωγής. Οι απόφοιτοι αυτής της εξειδίκευσης είναι σε θέση να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους ως τεχνικοί σύμβουλοι, ικανοποιώντας τις αυξημένες διεθνείς απαιτήσεις στην παραγωγή κρέατος και γάλακτος με έμφαση στην ποιότητα των ζωικών προϊόντων και τα οφέλη για την υγεία του καταναλωτή.
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X