ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ   /   Υπηρεσίες για Ιδιώτες & Επιχειρήσεις   /   Εθνικά Προγράμματα
Υπηρεσίες για Ιδιώτες & Επιχειρήσεις
Εθνικά Προγράμματα

Στόχος του γραφείου μας είναι η αναζήτηση και εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης για το σχεδιασμό και υλοποίηση projects που αφορούν είτε την έρευνα ή την εφαρμογή αυτής στον αγρο-διατροφικό τομέα και τον τομέα του τουρισμού. Οι πηγές αυτές μπορεί να προέρχονται από εθνικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΓΓΕΤ κ.α.), ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (INTERREG, MED, LIFE, HORIZON 2020 κ.α.), είτε μέσα από συνεργασίες με ελληνικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Σε όλα αυτά πρωταρχικός στόχος είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων που θα ενδυναμώσουν την ελληνική οικονομία και τον αγρο-διατροφικό κλάδο, προσδίδοντάς τους ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

----------------------------------------------------------------------------------------

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) στοχεύει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου μέσω της μετάβασης σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγροδιατροφικό σύστημα, καθώς και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών. Μεταξύ των μέτρων που σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν μέσα από το ΠΑΑ 2014-2020 και αποτελούν προτεραιότητες του γραφείου είναι:

Μέτρο 1: Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης: Το μέτρο αυτό στοχεύει στην κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων πάνω σε σύγχρονες μεθόδους παραγωγής. Επίσης, περιλαμβάνει δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης νέων τεχνολογιών και μηχανημάτων σε επιδεικτικά αγροκτήματα.

Μέτρο 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης αγροτικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Στα πλαίσια του μέτρου αυτού, ο ωφελούμενος δύναται να λάβει έως 3 συμβουλές σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Μέτρο 9: Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών: Αφορά την ενίσχυση για την ίδρυση και λειτουργία συνεργατικών σχημάτων όπως ομάδες και οργανώσεις παραγωγών.

Μέτρο 16: Συνεργασία: Αφορά την ενίσχυση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων με στόχο την εφαρμογή και ανάπτυξη καινοτομίας στον αγροτικό τομέα για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων του χώρου.

Μέτρο 19: Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων βασισμένη στην προσέγγιση LEADER: Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών ολοκληρωμένων στρατηγικών για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

---------------------------------------------------------------------------

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας και την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και των υφιστάμενων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και συντήρηση βιώσιμων θέσεων εργασίας. Μέσα για την επίτευξη του στόχου είναι η εξωστρεφής και καινοτόμος ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η εφαρμογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.

Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014 - 2020 αποτέλεσε η εκπόνηση της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3). Στο πλαίσιο αυτό έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και από τους οποίους ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γραφείο έχουν οι εξής:

  • Αγρο-διατροφή
  • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
  • Τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές βιομηχανίες

Οι δράσεις και τα επιμέρους προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 εξειδικεύονται και οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τους ωφελούμενους ανοίγουν σταδιακά και αναμένεται η επιτάχυνσή τους το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε πληροφορίες