ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Προπτυχιακές Σπουδές   /   Περιβαλλοντική Επιστήμη
Προπτυχιακές Σπουδές
Περιβαλλοντική Επιστήμη

Η περιβαλλοντική επιστήμη είναι ένα πολύπλευρο πεδίο έρευνας που εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εδάφους, του νερού, του αέρα στη βιόσφαιρα και των ζωντανών οργανισμών της, μελετώντας τις δυναμικές αλληλεξαρτώμενες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ αυτών των τεσσάρων συστατικών.

Οι περιβαλλοντικοί επιστήμονες σκέφτονται πώς αυτές οι σχέσεις συντελούν στις περιβαλλοντικές αλλαγές σε διάφορες χωρικές και χρονικές κλίμακες. Για να γίνει αυτό, αξιοποιούν γνώσεις, έννοιες, δεδομένα, μοντέλα και μεθόδους που προέρχονται από διάφορους τομείς των φυσικών επιστημών. Οι περιβαλλοντικοί επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν τις διαδικασίες του παρελθόντος και του παρόντος, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν αξιόπιστες και επιστημονικά διαπιστευμένες προβλέψεις για το μέλλον.

Οι περιβαλλοντικοί επιστήμονες έχουν δεσμευτεί για την καταπολέμηση της ρύπανσης, την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να έχουν ισχυρές ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων για να αναπτύξουν επιστημονικές πολιτικές και δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον και διατηρούν ή βελτιώνουν την ποιότητα ζωής της κοινωνίας.

Υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για περιβαλλοντικούς επιστήμονες ως αποτέλεσμα των συνεχώς μεταβαλλόμενων και αναδυόμενων προκλήσεων, που σχετίζονται κυρίως με τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τις ανάγκες αποτίμησης του περιβάλλοντος και εφαρμογής της νομοθεσίας, για μέτρα προσαρμογής και μετριασμού.

Οι Σπουδές στην Περιβαλλοντική Επιστήμη, στοχεύουν στην ανάπτυξη φοιτητών με:

 • γνώση στην περιβαλλοντική επιστήμη και εκτίμηση για το πώς αυτή η διεπιστημονική γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση σύγχρονων θεμάτων
 • κατανόηση της συνεχώς μεταβαλλόμενης δυναμικής τριών συστημάτων αλληλεπίδρασης: της γεώσφαιρας, της ατμόσφαιρας και της υδρόσφαιρας
 • εκτίμηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων, που περιλαμβάνουν πολλαπλές παράλληλες διεργασίες, που μεταβάλλουν συνεχώς τα περιβαλλοντικά συστήματα, σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες
 • κατανόηση ότι η γνώση της περιβαλλοντικής επιστήμης έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, χρησιμοποιείται σε διάφορα περιβάλλοντα, και επηρεάζει και επηρεάζεται από κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και ηθικούς παράγοντες
 • ικανότητα εφαρμογής διαφόρων πεδίων, ερευνών και εργαστηριακών μελετών που περιλαμβάνουν συλλογή και ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και ερμηνεία αποδεικτικών στοιχείων
 • κριτική ικανότητα αξιολόγησης περιβαλλοντικών εννοιών, ερμηνειών, ισχυρισμών και συμπερασμάτων με αναφορά σε στοιχεία
 • ικανότητα επικοινωνίας της κατανόησης του περιβάλλοντος, των ευρημάτων, των επιχειρημάτων και των συμπερασμάτων χρησιμοποιώντας κατάλληλες μορφές παρουσίασης αυτών
 • ανάπτυξη ευρείας γνώσης και κατανόησης θεμάτων, μέσω της παροχής κατάρτισης σε δεξιότητες πειθαρχίας, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να παρακολουθούν περαιτέρω προγράμματα σπουδών ή σταδιοδρομίας στη σχετική πρακτική
 • ανεπτυγμένες προσωπικές δεξιότητες, που θα επιτρέψουν σε ένα σημαντικό ποσοστό αποφοίτων να συνεχίσουν περαιτέρω προγράμματα σπουδών ή σταδιοδρομίας σε μη γνωστά πεδία.

Προοπτικές σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών απασχόλησης στον περιβαλλοντικό τομέα. Ένας αυξανόμενος αριθμός ευκαιριών παρατηρείται παγκοσμίως, στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της διαχείρισης αποβλήτων, της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Μερικά παραδείγματα προοπτικών σταδιοδρομίας περιλαμβάνουν:

 • Διεθνείς ρυθμιστικοί φορείς (π.χ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) και συμβουλευτικοί οργανισμοί (π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)
 • Δήμοι, περιφερειακές και εθνικές αρχές
 • Παγκόσμια βιομηχανία για περιβαλλοντική αξιολόγηση
 • Θέσεις περιβαλλοντικών επιστημόνων σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες
 • Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Θέσεις περιβαλλοντικής και διαχείρισης αποβλήτων για τοπικές και διεθνείς συμβουλευτικές εταιρείες
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος

Κατεβάστε εδώ το φυλλάδιο.

Μαθήματα

CURRICULUM

1st Year

Environment and Climate Change

10credits

Principles of Biology

10credits

Basic Mathematics

10credits

Introductory Composition

10credits

Information System Skills

10credits

English Language I

10credits

Sustainability & Society

10credits

Mediterranean Diet: Science & Culture

10credits

Introduction to Information System

10credits

Introduction to Academic Writing

10credits

Public Speaking & Business Communication

10credits

English Language II

10credits

 

2nd Year

Calculus

10credits

Climate Change throughout History

10credits

General Physics

10credits

Principles of Environmental Hydrology

10credits

Learning Methods

20credits

Principles of Ecology

10credits

Environmental Chemistry

10credits

Research Methods and Statistics

10credits

Energy Resources Management

10credits

Environmental Microbiology

10credits

Environmental Soil Science

10credits

 

3rd Year

Environmental Technologies

10credits

Environmental Analytical Chemistry

10credits

Environmental Impact Study

10credits

Environmental Monitoring and Risk Assessment

10credits

Atmospheric Science and Air Pollution

10credits

Air, Water and Waste Water Treatment

10credits

Environmental Ethics, Policy and Legislation

10credits

Sustainable Smart Cities and Living Environment

10credits

Sustainable Smart Cities and Living Environment

10credits

Circular Economy

10credits

Marine Biology

10credits

Coastal Management

10credits

 

4th Year

GIS in Agriculture & the Environment

10credits

Environmental Toxicology

10credits

Ecological Agriculture

10credits

Waste Management

10credits

Environmental Sustainability and Integrated Systems

10credits

Health Impact and Risk Assessment

10credits

Internship

10credits

Current Issues

10credits

Environmental Field Studies

10credits

Senior Year Thesis

30 credits

 

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X