ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Προπτυχιακές Σπουδές   /   Περιβαλλοντική Επιστήμη
Προπτυχιακές Σπουδές
Περιβαλλοντική Επιστήμη

Η περιβαλλοντική επιστήμη είναι ένα πολύπλευρο πεδίο έρευνας που εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εδάφους, του νερού, του αέρα στη βιόσφαιρα και των ζωντανών οργανισμών της, μελετώντας τις δυναμικές αλληλεξαρτώμενες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ αυτών των τεσσάρων συστατικών.

Οι περιβαλλοντικοί επιστήμονες σκέφτονται πώς αυτές οι σχέσεις συντελούν στις περιβαλλοντικές αλλαγές σε διάφορες χωρικές και χρονικές κλίμακες. Για να γίνει αυτό, αξιοποιούν γνώσεις, έννοιες, δεδομένα, μοντέλα και μεθόδους που προέρχονται από διάφορους τομείς των φυσικών επιστημών. Οι περιβαλλοντικοί επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν τις διαδικασίες του παρελθόντος και του παρόντος, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν αξιόπιστες και επιστημονικά διαπιστευμένες προβλέψεις για το μέλλον.

Οι περιβαλλοντικοί επιστήμονες έχουν δεσμευτεί για την καταπολέμηση της ρύπανσης, την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να έχουν ισχυρές ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων για να αναπτύξουν επιστημονικές πολιτικές και δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον και διατηρούν ή βελτιώνουν την ποιότητα ζωής της κοινωνίας.

Υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για περιβαλλοντικούς επιστήμονες ως αποτέλεσμα των συνεχώς μεταβαλλόμενων και αναδυόμενων προκλήσεων, που σχετίζονται κυρίως με τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τις ανάγκες αποτίμησης του περιβάλλοντος και εφαρμογής της νομοθεσίας, για μέτρα προσαρμογής και μετριασμού.

Οι Σπουδές στην Περιβαλλοντική Επιστήμη, στοχεύουν στην ανάπτυξη φοιτητών με:

 • γνώση στην περιβαλλοντική επιστήμη και εκτίμηση για το πώς αυτή η διεπιστημονική γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση σύγχρονων θεμάτων
 • κατανόηση της συνεχώς μεταβαλλόμενης δυναμικής τριών συστημάτων αλληλεπίδρασης: της γεώσφαιρας, της ατμόσφαιρας και της υδρόσφαιρας
 • εκτίμηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων, που περιλαμβάνουν πολλαπλές παράλληλες διεργασίες, που μεταβάλλουν συνεχώς τα περιβαλλοντικά συστήματα, σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες
 • κατανόηση ότι η γνώση της περιβαλλοντικής επιστήμης έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, χρησιμοποιείται σε διάφορα περιβάλλοντα, και επηρεάζει και επηρεάζεται από κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και ηθικούς παράγοντες
 • ικανότητα εφαρμογής διαφόρων πεδίων, ερευνών και εργαστηριακών μελετών που περιλαμβάνουν συλλογή και ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και ερμηνεία αποδεικτικών στοιχείων
 • κριτική ικανότητα αξιολόγησης περιβαλλοντικών εννοιών, ερμηνειών, ισχυρισμών και συμπερασμάτων με αναφορά σε στοιχεία
 • ικανότητα επικοινωνίας της κατανόησης του περιβάλλοντος, των ευρημάτων, των επιχειρημάτων και των συμπερασμάτων χρησιμοποιώντας κατάλληλες μορφές παρουσίασης αυτών
 • ανάπτυξη ευρείας γνώσης και κατανόησης θεμάτων, μέσω της παροχής κατάρτισης σε δεξιότητες πειθαρχίας, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να παρακολουθούν περαιτέρω προγράμματα σπουδών ή σταδιοδρομίας στη σχετική πρακτική
 • ανεπτυγμένες προσωπικές δεξιότητες, που θα επιτρέψουν σε ένα σημαντικό ποσοστό αποφοίτων να συνεχίσουν περαιτέρω προγράμματα σπουδών ή σταδιοδρομίας σε μη γνωστά πεδία.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στα αγγλικά πατήστε εδώ.

Προοπτικές σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών απασχόλησης στον περιβαλλοντικό τομέα. Ένας αυξανόμενος αριθμός ευκαιριών παρατηρείται παγκοσμίως, στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της διαχείρισης αποβλήτων, της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Μερικά παραδείγματα προοπτικών σταδιοδρομίας περιλαμβάνουν:

 • Διεθνείς ρυθμιστικοί φορείς (π.χ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) και συμβουλευτικοί οργανισμοί (π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)
 • Δήμοι, περιφερειακές και εθνικές αρχές
 • Παγκόσμια βιομηχανία για περιβαλλοντική αξιολόγηση
 • Θέσεις περιβαλλοντικών επιστημόνων σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες
 • Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Θέσεις περιβαλλοντικής και διαχείρισης αποβλήτων για τοπικές και διεθνείς συμβουλευτικές εταιρείες
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος

Για το ενημερωτικό φυλλάδιο, πατήστε εδώ.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X