ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Online Εγγραφές   /   Undergraduate Studies
Undergraduate Studies

Section 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Male Female Other
Section 2: FAMILY STATUS
Section 3: SECONDARY AND HIGHER EDUCATION CERTIFICATES OR DEGREES
List your high school diploma and any other educational certificates or degrees you have obtained.
Date Certificate/Degree Granted (Year) Institution Name, City/State, and Country Certificate/Degree Type or Specialty Grade/Result
Section 4: WORK OR OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE (INCLUDING INTERNSHIPS)
List any work or other professional experience you have had, starting with the most recent experience.
Company/Organization Name, City/State, and Country Position Title/Description From-To (Month/Year) Full or Part-Time
Section 5: PERSONAL STATEMENT
Please TYPE a 250-word personal statement in English. The personal This should include:
  • What do you want to study at Perrotis College and why
  • Experiences that show you are a reliable and responsible person
  • Your interests and skills
  • Where do you see yourself in ten years’ time
Section 6: LETTERS OF REFERENCE
Please ask two persons to write letters of reference for you—preferably (former) teachers, employers, colleagues, or others who are familiar with your personal, academic and work-related qualities.
  • The referee may write a letter on official letterhead or use the form provided by Perrotis College (Letter of Reference Form).
  • The referee must sign and stamp the letter/form.
  • You should submit both letters as part of your application packet.
Below, please provide information for the two persons who will write letters of reference on your behalf.
Perrotis College may contact referees for further clarification or verification of details.
Referee #1
Referee #2
Section 7: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προτίμηση Στέγασης:
Απολυτήριο Στρατού:
Έχετε ασφάλεια υγείας;
Παρακαλώ εξηγήστε
Έμαθα για το Perrotis College από:
Παρακαλώ προσδιορίστε
Section 8: ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
The Bachelor Degree consists of five Courses (Majors).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μόνο pdf, doc, docx, jpeg, jpg, png αρχεία. Max file size 1.5MB
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. Απολυτήρια, πτυχία και βαθμολογίες θα πρέπει να είναι αντίγραφα επίσημων εγγράφων, μεταφρασμένα στα αγγλικά και υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από την αρμόδια αρχή.
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει, ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Σχολής.
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε πληροφορίες