ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Θέσεις Εργασίας στο Perrotis College

Faculty Openings at Perrotis College – Spring 2021

Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences is the higher education branch of the American Farm School (AFS), a not-for-profit US institution with its campus at AFS in Thessaloniki, Greece.

Perrotis College offers B.Sc. and M.Sc. degrees in the fields of Sustainable Agriculture and Management, Business Studies, Food Science & Technology and Environmental Science. The approach of the College is strongly interdisciplinary, while its pedagogical methodology is both research oriented and practical, giving students the opportunity to engage in learning-by-doing projects.

The College offers the following teaching positions for the spring semester, 2021:

Adjunct Lecturers

The selected persons will serve as part time lecturers in order to fulfill teaching requirements for the spring 2021. All adjunct lectures will have 3-4 contact hours depending on the course and 1 office hour per week and course. They will also be encouraged to participate on Perrotis College sponsored research and to design and lead student theses.

The courses to be taught are the following:

Sustainable Agriculture and Management (MSc)

 • Climate Change & Agrometeorology
 • Sustainable crop production systems   

Sustainable Agriculture and Management (BSc)

 • Field Crop Production
 • Soil & Water Recourse Management
 • Greenhouse Technology and Management
 • Fruit tree production
 • Viticulture

Required Qualifications and Experience

 • Post graduate studies in the field of expertise
 • Proficiency level of spoken and written English (teaching will take place in English)
 • Teaching experience at University level

Desirable Personal Characteristics for all teaching positions

 • Ability to work autonomously and in a team
 • Proven ability to communicate effectively
 • Ability to design and lead research projects connected to their subject area
 • Industrial experience
 • Strong motivation and willingness to contribute to the department needs
 • Studies or work experience in the USA
 • Familiarity with the US or UK educational systems

Candidates should send a letter of interest and their CVs by February 15, 2021 electronically only to the Human Resources Department, e-mail address: hr@afs.edu.gr. The e-mail should have the subject: Perrotis College Faculty Positions – Spring 2021. Please state in the letter the particular courses you are interested in teaching.

For more information please contact the HR Department by phone (+30 2310 492740) or e-mail.

---------------------------------------------------------------------------

Hiring opportunities for Perrotis College faculty

Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences, the higher education branch of the American Farm School (AFS), a not-for-profit US institution with its campus at AFS in Thessaloniki, Greece, is seeking applications for hiring part-time faculty for in-person classroom/online teaching.

Perrotis College offers B.Sc. and M.Sc. degrees in the fields of Sustainable Agriculture and Management, Business Studies, Food Science & Technology and Environmental Science. The approach of the College is strongly interdisciplinary, while its pedagogical methodology is both research oriented and practical, giving students the opportunity to engage in learning-by-doing projects.

The College seeks qualified applicants in the above fields. A detailed list of courses offered can be found on the College’s web site. It is possible for a number of applicants to be chosen based on Perrotis College needs and according to its hiring and selection process.The selected persons will serve as part time lecturers. Interested applicants are encouraged to apply throughout the year and the applications will be maintained on the College’s registry for twelve months.

Required Qualifications and Experience

 • Post graduate studies in the field of expertise
 • Proficiency level of spoken and written English
 • Studies or work experience in the USA

Desirable Personal Characteristics

 • Ability to work autonomously and in a team
 • Proven ability to communicate effectively
 • Ability to design and lead research projects connected to their subject area
 • Industrial work experience
 • Strong motivation and willingness to contribute to the College’s needs

Candidates should send a letter of interest and their CV electronically only to the Human Resources Department, e-mail address: hr@afs.edu.gr. The e-mail should have the subject: Hiring opportunities for faculty.

--------------------------------------------------------------

Το Perrotis College δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών για την διαπίστευση του Εργαστηρίου δοκιμών και αναλύσεων του Perrotis College κατά το ISO 17025.

Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία του Εργαστηρίου του Perrotis College για Διαπίστευση κατά ISO 17025:2017 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για αναλύσεις και δοκιμές δειγμάτων εδάφους, νερών και τροφίμων.

Για το έργο, ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος πρέπει να προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:

1.     Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης του Εργαστηρίου ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025:2017 και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ

2.     Ανάπτυξη της απαραίτητης τεκμηρίωσης που απαιτείται για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 17025:2017

3.     Μελέτη απαιτήσεων διακρίβωσης εξοπλισμού εργαστηρίου

4.     Ανάπτυξη της απαραίτητης μεθοδολογίας, σχεδιασμός,  οργάνωση  και  προγραμματισμό για την επαλήθευση των μεθόδων δοκιμών του Εργαστηρίου,  υπολογισμό της αβεβαιότητας μετρήσεων, όρια ανίχνευσης, όρια ποσοτικοποίησης, και την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας μέσω διαγραμμάτων ελέγχου.

5.     Εσωτερικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Συστήματος από το προσωπικό του Εργαστηρίου και σύνταξη σχετικών αναφορών.

6.     Δημιουργία  των απαραίτητων εργαλείων / συστημάτων για τη διαχείριση των εγγράφων από τον Υπεύθυνο Ποιότητας

7.     Φυσική  παρουσία  στο Perrotis College,  κατά  την  διάρκεια  των πειραμάτων για την επαλήθευση των μεθόδων δοκιμών του Εργαστηρίου.

8.     Έκτακτη  φυσική  παρουσία  στο Perrotis College,  όποτε  αυτή  αιτιολογημένα  απαιτηθεί  με  τηλεφωνική επικοινωνία ή μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Υπεύθυνου Ποιότητας.

9.     Ικανοποιητική διαθεσιμότητα για τηλεφωνική υποστήριξη σε ώρες εργασίας του Perrotis College.

10.  Εκπαίδευση του Υπεύθυνου ποιότητας και του προσωπικού του Εργαστηρίου στις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 17025:2017, στις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ και στις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή του Συστήματος.

11.  Δημιουργία και υποβολή σχετικού φακέλου προς το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, για την αξιολόγηση του Εργαστηρίου.

12.  Σύνταξη εγχειριδίου ποιότητας και εγχειριδίου διαδικασιών που θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.

13.  Συγγραφή και υποβολή των υπό διαπίστευση μεθόδων, Διαδικασιών, Εντύπων και Οδηγιών Εργασίας κατά ISO 17025:2017.

14.  Σύνταξη και υποβολή της αίτησης διαπίστευσης στο ΕΣΥΔ

15.  Οργάνωση και προετοιμασία  του  Εργαστηρίου  για συμμετοχή  σε  συγκριτικό  πρόγραμμα  διεργαστηριακών δοκιμών.

16.  Υποχρέωση να λάβει γνώση όλου του συστήματος του ISO 17025 του εργαστηρίου και να προβεί σε γραπτές  προτάσεις  βελτίωσης/τροποποίησης  Διαδικασιών,  Εντύπων,  Οδηγιών  προς τον Υπεύθυνο Ποιότητας του Εργαστηρίου. 

17.  Υποχρέωση τήρησης πλήρους εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας σε σχέση με την συνεργασία με το Perrotis College.

18.  Υποχρέωση υποστήριξης κατά την επιθεώρηση του ΕΣΥΔ και μετά από αυτήν για την τυχόν άρση μη συμμορφώσεων/παρατηρήσεων του αξιολογητή.

Τεχνικές προϋποθέσεις υποψήφιου Ανάδοχου:

1.     Ο προσφέρων πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία πιστοποίησης κατά ISO 17025:2005 σε εργαστήρια δοκιμών παρομοίου αντικειμένου με την παρούσα προκήρυξη (εργαστήρια φυσικών και χημικών δοκιμών και αναλύσεων).

2.     Ειδικότητα Χημικού – Χημικού Μηχανικού ή κατάλληλης εκπαίδευσης πάνω στις αναλύσεις που αφορούν το Πεδίο Διαπίστευσης.

Στην προσφορά είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο προτεινόμενος τρόπος πληρωμής για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.

Μέγιστη εκτιμώμενη διάρκεια έργου 18 μήνες.

Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της προσφοράς ορίζεται η 30η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, έως τις 15.30, στο email gpapaz@afs.edu.gr (Τμήμα Προμηθειών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής). Το έργο θα ανατεθεί στο νικητή του διαγωνισμού.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-21 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες