ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια

Οικονομική Βοήθεια

Το πρόγραμμα Οικονομικής Βοήθειας του Perrotis College αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής διεύρυνσης και διευκόλυνσης πρόσβασης στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κολλεγίου για την οποία και ιστορικά έχει αναγνωρισθεί και διακριθεί παράλληλα με το εκπαιδευτικό του έργο.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι να προσελκύσει και να παρέχει τη δυνατότητα σε αξιόλογους υποψήφιους, οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές φοίτησης αλλά δε διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.  

Σημειώνεται ότι μέρος του συνολικού κόστους φοίτησης (ή και σε σπάνιες περιπτώσεις όλο το κόστος φοίτησης) για όλους τους σπουδαστές που έχουν γίνει δεκτοί στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα καλύπτεται εξαρχής από το ευρύτερο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Κολλεγίου. Οι σπουδαστές ωστόσο που έχουν γίνει δεκτοί, δικαιούνται να αιτηθούν επιπλέον οικονομικής βοήθειας επί του ποσού των διδάκτρων ή/και των τροφείων που απομένει μετά τη χορήγηση της μερικής υποτροφίας, στα πλαίσια καθορισμένης πολιτικής και κριτηρίων.

Πρόγραμμα Υποτροφιών

Από την ίδρυσή του το Perrotis College παρέχει στους σπουδαστές του βοήθεια μέσω υποτροφιών, ενώ οι γονείς συνεισφέρουν μερικώς για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και σίτισης. Πολλά υποσχόμενοι νέοι, χαμηλών οικογενειακών εισοδημάτων, αποκτούν πρόσβαση σε μια εκπαίδευση που θα τους δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη ζωή τους αλλά και τη ζωή της κοινότητάς τους.

Συγκεκριμένα για το έτος 2020-2021 θα δοθούν περισσότερες από 20 πλήρεις ή μερικές υποτροφίες - δέκα για τα προπτυχιακά και δέκα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα - χάρη στη συνεισφορά εταιρειών και ιδρυμάτων. Τουλάχιστον τρεις πλήρεις ή μερικές υποτροφίες θα δοθούν για το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα "Περιβαλλοντικές Σπουδές", ενώ τουλάχιστον μία υποτροφία θα δοθεί για το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση".

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για μερικές από τις υποτροφίες. Για τις υπόλοιπες, μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών στο 2310 492 854.

Προπτυχιακές Σπουδές

Προκήρυξη Υποτροφίας από το Perrotis College και την οικογένεια Χρήστου & Άννης Ευσταθίου

Το Perrotis College στο πλαίσιο του μακρόχρονου Προγράμματος Υποτροφιών του και με τη χρηματοδότηση της οικογένειας Χρήστου & Άννης Ευσταθίου, προκηρύσσει 2 πλήρεις υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών φοίτησης με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, για τα κάτωθι προγράμματα σπουδών:

 • B.Sc. International Business
 • B.ADigital Marketing
 • B.Sc. Sustainable Agriculture & Management
 • B.Sc. Food Science & Technology

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τις προσφερόμενες υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.  Στην αξιολόγηση της αίτησής τους θα συνεκτιμηθούν εκτός από τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και άλλοι παράγοντες/κριτήρια. Συγκεκριμένα:

 1. Ακαδημαϊκές προϋποθέσεις:
  https://www.perrotiscollege.edu.gr/undergraduate-admissions/
 2. Προσωπική Συνέντευξη με την Επιτροπή Υποτροφιών του Perrotis College με στόχο να διερευνηθούν στοιχεία της προσωπικότητας του υποψηφίου, τα κίνητρα, οι στόχοι και η καταλληλότητα του υποψηφίου για το πρόγραμμα σπουδών.
 3. Οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογένειάς του.
 4. Υποψήφιοι με καταγωγή από το Κρανίδι Αργολίδας ή την ευρύτερη περιοχή του Νομού θα έχουν προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεών τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβολή Αίτησης: https://www.perrotiscollege.edu.gr/frmadmission20-21.php
Στο πεδίο ‘additional information - other information’ να αναφερθεί: Αίτηση για την Υποτροφία «Οικογένεια Χρήστου & Άννης Ευσταθίου»

Αποστολή Δικαιολογητικών με επισύναψη στη διαδικτυακή αίτηση ή με Εmail στη διεύθυνση: admissions@afs.edu.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Τμήμα Εγγραφών, Perrotis College, Μαρίνου Αντύπα 54, ΤΘ60097, 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης.

 • Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου και αναλυτική βαθμολογία
 • Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας και βαθμολογία
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας και Ε9
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές
 • Συνοδευτική Επιστολή στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών, καθώς και το πώς αυτή η επιλογή συνδέεται με τα μελλοντικά σχέδια – επιδιώξεις του/της υποψηφίου.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών έως 08/10/2020
Στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης η Επιτροπή Υποτροφιών του Perrotis College, μετά το πέρας των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους υποψηφίους το συντομότερο δυνατόν.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο 2310-492854 & 2310-492810.  

--------------------------------------------------------------------------------

Προκήρυξη Υποτροφίας από την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ, προκηρύσσει 1 μερική υποτροφία προπτυχιακών σπουδών για ένα έτος με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, για τα κάτωθι προγράμματα σπουδών του Perrotis College, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής:

 • BSc International Business
 • BA Digital Marketing
 • BSc Sustainable Agriculture & Management
 • BSc Food Science & Technology

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για τις προσφερόμενες υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.  Στην αξιολόγηση της αίτησης τους θα συνεκτιμηθούν εκτός από τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και άλλοι παράγοντες/κριτήρια. Συγκεκριμένα:

 1. Ακαδημαϊκές προϋποθέσεις: https://www.perrotiscollege.edu.gr/undergraduate-admissions/
 2. Προσωπική Συνέντευξη με την Επιτροπή Υποτροφιών του Perrotis College με στόχο να διερευνηθούν στοιχεία της προσωπικότητας του υποψηφίου, τα κίνητρα, οι στόχοι και η καταλληλότητα του υποψηφίου για το πρόγραμμα σπουδών
 3. Οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογένειάς του
 4. Οι υποψήφιοι να προέρχονται από οικογένειες παραγωγών που έχουν συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας τα τελευταία 3 έτη με την Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβολή Αίτησης: https://www.perrotiscollege.edu.gr/frmadmission20-21.php
Στο πεδίο ‘additional information - other information’ να αναφερθεί: Αίτηση για την Υποτροφία «Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ»

Αποστολή Δικαιολογητικών με επισύναψη στην διαδικτυακή αίτηση ή με email στη διεύθυνση: admissions@afs.edu.grή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Τμήμα Εγγραφών, Perrotis College, Μαρίνου Αντύπα 54, ΤΘ60097, 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης.

 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Αντίγραφα Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας και βαθμολογία
 • Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας και Ε9
 • Δύο συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση από πρόσωπα που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή/ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου)
 • Δήλωση σκοπού (έως 500 λέξεις) στην οποία ο υποψήφιος θα αποτιμά την έως τώρα ακαδημαϊκή του πορεία, θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έναντι άλλων αντίστοιχων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και το πώς αυτή η επιλογή συνδέεται με τα μελλοντικά του σχέδια και επιδιώξεις.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών έως 30/09/2020
Στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης η Επιτροπή Υποτροφιών του Perrotis College, μετά το πέρας των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους υποψηφίους το συντομότερο δυνατόν.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο 2310-492854 και 2310-492810

-----------------------------------------------------------------------

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από το Ίδρυμα Σαμούρκα

To Ίδρυμα Σαμούρκα προκηρύσσει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε εννέα (9) νέους ή νέες Ελληνικής υπηκοότητας για σπουδές στο Perrotis College για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των 5.180€ ετησίως, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021.

A. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για τις προσφερόμενες οικονομικές ενισχύσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Nα είναι απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με καλή ακαδημαϊκή επίδοση, με βάση την βαθμολογία του Απολυτηρίου Λυκείου 
 2. Να έχουν γίνει αποδεκτοί πληρώντας όλα τα κριτήρια εισαγωγής στα προγράμματα του Perrotis College
 3. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες υπήκοοι και κάτοικοι Ελληνικής επικράτειας
 4. Να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους οικονομική δυσχέρεια για την αντιμετώπιση των σπουδών και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα τους να μην υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ €25.000 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Η οικονομική ενίσχυση θα έχει την ανωτέρω διάρκεια και ισχύ, αρκεί οι σπουδαστές να επιδεικνύουν επιτυχή ακαδημαϊκή πορεία κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και ολοκληρώνουν επιτυχώς και εντός του προβλεπόμενου χρόνου το κάθε στάδιο σπουδών, αλλά και να επιδεικνύουν ευρύτερη διαγωγή που να δικαιολογεί τη διατήρηση της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση δεν μεταφέρεται σε άλλη σχολική χρονιά, ούτε μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Το Ίδρυμα Σαμούρκα υποχρεούται να αποδίδει στους ωφελουμένους το παραπάνω ποσό οικονομικής ενίσχυσης (5.180€ ετησίως).

Δ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Απολυτήριο Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου και αναλυτική βαθμολογία
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωσης εισαγωγής σε πρόγραμμα του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους των γονέων του υποψηφίου

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Σαμούρκα μετά το πέρας της προθεσμίας αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει τις αποφάσεις του στους υποψηφίους εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

ΣΤ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Τo Ίδρυμα Σαμούρκα μπορεί να διακόψει την παροχή οικονομικής ενίσχυσης:

 1. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που προσκόμισε ή δήλωσε ο ωφελούμενος είναι ψευδή
 2. Σε περίπτωση που η πρόοδος του ωφελουμένου δεν είναι ικανοποιητική σύμφωνα με τα κριτήρια
 3. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών του
 4. Σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης των οικονομικών δυνατοτήτων του Ιδρύματος, ιδίως λόγω οικονομικών συνθηκών ή απρόβλεπτων επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση αυτή θα έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση του ωφελούμενου έξι (6) μήνες πριν την διακοπή.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών: Δευτέρα 31/08/2020

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις προσφερόμενες ενισχύσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλ. 2310 492 854 και 2310 492 810.

Για να δείτε και να συμπληρώσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.

------------------------------------------------------------

Το Perrotis College δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Προκήρυξη Υποτροφιών από το Perrotis College, την ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS και την αλυσίδα καταστημάτων ΜΥ MARKET

-------------------------------------------------------------------


Το Perrotis College δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε πληροφορίες