ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Online Εγγραφές   /   Προπτυχιακές Σπουδές
Προπτυχιακές Σπουδές

Εάν ενδιαφέρεστε να κάνετε αίτηση για προπτυχιακές σπουδές στο Perrotis College, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Για εγγραφή στα μεταπτυχιακά προγράμματα πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προτίμηση Στέγασης:
Απολυτήριο Στρατού:
Έχετε ασφάλεια υγείας;
Παρακαλώ εξηγήστε
Έμαθα για το Perrotis College από:
Παρακαλώ προσδιορίστε
ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Παρακαλούμε επιλέξτε το πρόγραμμα Bachelor of Science (B.Sc.) που σας ενδιαφέρει:
Διεθνής Επιχειρηματικότητα
Διαχείριση Άγρο-Περιβαλλοντικών Συστημάτων
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μόνο pdf, doc, docx, jpeg, jpg, png αρχεία. Max file size 1.5MB
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. Απολυτήρια, πτυχία και βαθμολογίες θα πρέπει να είναι αντίγραφα επίσημων εγγράφων, μεταφρασμένα στα αγγλικά και υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από την αρμόδια αρχή.
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει, ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Σχολής.
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X