ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Online Εγγραφές   /   Μεταπτυχιακές Σπουδές
Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
APPLICATION INFORMATION
*Please indicate a program of study:
*How do you plan to finance your studies:
*Are you applying for a scholarship
(research fellowship/work assistantship)?
*Are you a graduate of Perrotis College?
*Are you a graduate of the American Farm School?
Have you applied to other graduates schools?
*Have you been interviewed or have you discussed your application with a Perrotis Professor and/or Enrollment Officer?
Name/s
PREVIOUS EDUCATION
Undergraduate Degree/s Received or Expected (please include degree title and major/field of study)
Other Graduate degree/s Received or Expected (please include degree title and major/field of study)
ENGLISH LANGUAGE
Type of Test eg. IELTS, TOEFL Date of Test Result
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προτίμηση Στέγασης:
Απολυτήριο Στρατού:
Έχετε ασφάλεια υγείας;
Παρακαλώ εξηγήστε
Έμαθα για το Perrotis College από:
Παρακαλώ προσδιορίστε
REQUIRED DOCUMENTS
Μόνο pdf, doc, docx, jpeg, jpg, png αρχεία. Max file size 1.5MB
Note: Perrotis College reserves the right to deny or withdraw admission and/or financial aid fromto any applicant who provides false information or documentation, or is suspected of doing so.
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει, ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Σχολής.
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X