ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Προκήρυξη Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης από το Ίδρυμα Σαμούρκα
12. 03. 2020

To Ίδρυμα Σαμούρκα προκηρύσσει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε εννέα (9) νέους ή νέες Ελληνικής υπηκοότητας για σπουδές στο Perrotis College για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των 5.180€ ετησίως, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021.

A. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για τις προσφερόμενες οικονομικές ενισχύσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Nα είναι απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με καλή ακαδημαϊκή επίδοση, με βάση την βαθμολογία του Απολυτηρίου Λυκείου 
 2. Να έχουν γίνει αποδεκτοί πληρώντας όλα τα κριτήρια εισαγωγής στα προγράμματα του Perrotis College
 3. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες υπήκοοι και κάτοικοι Ελληνικής επικράτειας
 4. Να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους οικονομική δυσχέρεια για την αντιμετώπιση των σπουδών και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα τους να μην υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ €25.000 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Η οικονομική ενίσχυση θα έχει την ανωτέρω διάρκεια και ισχύ, αρκεί οι σπουδαστές να επιδεικνύουν επιτυχή ακαδημαϊκή πορεία κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και ολοκληρώνουν επιτυχώς και εντός του προβλεπόμενου χρόνου το κάθε στάδιο σπουδών, αλλά και να επιδεικνύουν ευρύτερη διαγωγή που να δικαιολογεί τη διατήρηση της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση δεν μεταφέρεται σε άλλη σχολική χρονιά, ούτε μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Το Ίδρυμα Σαμούρκα υποχρεούται να αποδίδει στους ωφελουμένους το παραπάνω ποσό οικονομικής ενίσχυσης (5.180€ ετησίως).

Δ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Απολυτήριο Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου και αναλυτική βαθμολογία
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωσης εισαγωγής σε πρόγραμμα του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους των γονέων του υποψηφίου

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Σαμούρκα μετά το πέρας της προθεσμίας αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει τις αποφάσεις του στους υποψηφίους εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

ΣΤ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Τo Ίδρυμα Σαμούρκα μπορεί να διακόψει την παροχή οικονομικής ενίσχυσης:

 1. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που προσκόμισε ή δήλωσε ο ωφελούμενος είναι ψευδή
 2. Σε περίπτωση που η πρόοδος του ωφελουμένου δεν είναι ικανοποιητική σύμφωνα με τα κριτήρια
 3. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών του
 4. Σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης των οικονομικών δυνατοτήτων του Ιδρύματος, ιδίως λόγω οικονομικών συνθηκών ή απρόβλεπτων επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση αυτή θα έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση του ωφελούμενου έξι (6) μήνες πριν την διακοπή.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών: Δευτέρα 31/08/2020

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις προσφερόμενες ενισχύσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλ. 2310 492 854 και 2310 492 810.

Για να δείτε και να συμπληρώσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X